Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|

- ЗАКОН за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
- Закон за водите
- ЗАКОН за биологичното разнообразие
- Закон за енергетиката
- Закон за енергийната ефективност
- Закон за Опазване на околната среда
- Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
- Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
- Наредба за издаване на сертификати за произход на електречиска енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници
- Националeн план за действие за енергията от възобновяеми източници
- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година


Други документи